EIN CYN-BROSIECTAU

Ein Cyn-Brosiectau

E2MP

Crëwyd y prosiect hwn i ateb anghenion bob dydd yn ymwneud â diffyg sgiliau rheoli prosiect ymysg rheolwyr sy’n gweithio gydag ieuenctid, yn enwedig y rhai sy’n paratoi i ddechrau ar brosiect symudedd. Mae aelodau E2MP i gyd yn brofiadol o ran rheoli prosiectau Ewropeaidd a pharatoi pobl ifanc ar gyfer ymadawiad, sy’n cynnwys mentora a’u gwerthuso yn ystod eu symudedd ac ar ôl dychwelyd adref. Mae eu profiadau yn caniatáu iddynt ddeall yr angen am offer da a dulliau da o weithio gyda phobl ifanc sy’n hanfodol i’r gweithwyr Ieuenctid ac am lwyddiant prosiect cyfranogwyr.

Partneriaethau’r prosiect hwn yw CCW o Gymru (DU), ADICE o Ffrainc, CESIE o’r Eidal, EFM o Wlad Pwyl a Sophie Delebarre Conseil o Ffrainc.

Roedd CCW yn bartneriaid arweiniol ar gyfer Hyfforddiant Ar-lein Rheoli Symudedd Ewropeaidd, mae hwn yn arf arloesol (meddalwedd ar-lein) sy’n cyflwyno’r offer, y dulliau, y systemau, y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i addysgu gweithwyr ieuenctid a rheolwyr ar sut i reoli prosiectau symudedd Ewropeaidd ar gyfer Pobl ifanc. Y canlyniad fydd pecyn cymorth ar-lein a ddefnyddir gan weithwyr ieuenctid sy’n cefnogi pobl ifanc wrth adeiladu, paratoi, monitro a chyfalafu eu prosiectau symudedd.

Nod y hyfforddiant ar-lein hwn yw darparu’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i gyfranogwyr i reoli eu prosiect symudedd eu hunain o’r ymadawiad nes iddynt ddychwelyd adref. Mae’n rhoi’r offer hyfforddi, cyngor ac awgrymiadau a hunanarfarniad i’r cyfranogwyr, a fydd yn eu helpu i baratoi eu harfau a’u dulliau eu hunain.

Mae yna 6 modiwl y mae angen eu cwblhau er mwyn cael yr ardystiad E2MP:

  • Hyrwyddo prosiectau symudedd a chreu partneriaethau da
  • Diffinio prosiect ar gyfer cyfranogwr
  • Paratoi ar gyfer prosiect symudedd llwyddiannus
  • Croesawu, cynnal a dilyn y cyfranogwr
  • Gwerthuso a chyfalafu’r prosiect ar ôl diwedd y symudedd
  • Trin materion penodol

Ym mhob modiwl, darperir gwybodaeth arbennig ar gyfer gweithio gyda phobl sydd â llai o gyfleoedd; mae’r adrannau hyn – sy’n ddewisol – yn gallu rhoi mynediad i ardystiad arbennig os yw’r cyfranogwyr yn darllen drwyddynt.

Mae’r hyfforddiant wedi’i seilio ar wybodaeth ac arferion mewnol a ddefnyddir gan y sefydliad sy’n cymryd rhan ar gyfer y prosiect hwn, ac fe’i cefnogir hefyd gan wybodaeth ychwanegol a ddarperir gan wefannau’r Asiantaethau Cenedlaethol a’r Comisiwn Ewropeaidd.

Defnyddiwyd offer eraill fel fideos, dolenni, tablau, ac ati i gefnogi gwell dealltwriaeth o reoli prosiectau Erasmus +.

Dechreuodd y prosiect ym mis Mai 2015 ac mae wedi ei gwblhau ers hynny. Gallwch ddod o hyd i’r wefan yma: http://mobilitycompetences.com/